โรงเรียนบ้านโคกยาง
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกยาง

โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกยาง
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ถนนตะโก - ระนามพลวง ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 11 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 ถนนตะโก - ระนามพลวง ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
24 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกยาง 14.633369 , 102.930828

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านคลองกรูด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net