โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร
จังหวัดพัทลุง...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
.
ยุพิณ พุทธศรี
แอดมินโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร

วรวรรณ ปานแก้ว
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
สุธาดา กาญจนะแก้ว
โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
รัตนา อินแก้ว
โรงเรียนวัดลานแซะ
ณัฏฐณิชา กาวชูศรีพิทักษ์
โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)
อาริตา คงจอก
โรงเรียนวัดนาท่อม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดควนอินทร์นิมิตร
สังกัด   สพป.พัทลุง เขต 1
ที่อยู่   ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ1-ป6https://www.thaieducation.net/lunchsystem/malnutrition_page.php
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.9 ต.ท่ามิหรำ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พัทลุง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดควนอินทร์นิมิตร ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑา ไชยพันธ์
แอดมินเขต สพป.พัทลุง เขต 1

สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
สพป.พังงา

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดบางชัน
สพป.จันทบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net