โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน)
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
.
สุรัตน์ดา ศรีคงรักษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน)

สกุณา พึ่งงาม
โรงเรียนบ้านซับตารี
นภาจรีย์ นามประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านหนองระหาน
พรพรรณ เอี่ยมศิริ
โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง
ปัญจมา บุตรจันทร์
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง
กาญจนา ศิริวัฒนเมธานนท์
โรงเรียนบ้านมะขาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน)
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 2
ที่อยู่   101 หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคลองใหญ่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.จันทบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) ,

ภาพโรงเรียน

 


สุชาดา ชยางคานนท์
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 2

สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสามช่อง
สพป.พังงา

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net