โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก

โรงเรียนบ้านหนองโคลน
โรงเรียนวราวัฒนา
โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
โรงเรียนบ้านหูทำนบ
โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนขี้เหล็ก
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ที่อยู่   เลขที่ 117 หมู่ 7 ตำบล ดอนอะราง อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 31210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
53 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล _ มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 117 หมู่ 7 ตำบล ดอนอะราง อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 31210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนขี้เหล็ก 14.625736 , 102.53677

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสายคำโห้
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net