โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
ทสมา วงศ์แพทย์
แอดมินโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)

ปิยนาถ เปียร์กลิ่น
โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
อาอีเซาะ กอและ
โรงเรียนบ้านเปียะ
รอหิมะ ตาเละ
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
กัสมีนี สะมะแอ
โรงเรียนพัฒนศึกษา
มารีแย บูละ
โรงเรียนบ้านใหม่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
36 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
46 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปัตตานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) ,

ภาพโรงเรียน

 


นุชนาฎ เขียวหมี
แอดมินเขต สพป.ปัตตานี เขต 1

สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3

โรงเรียนวัดหนองปล้อง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net