โรงเรียนบ้านแบรอ
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
ซูนีตา ดาโอะ
แอดมินโรงเรียนบ้านแบรอ

รุสนานี อิจิ
โรงเรียนบ้านสายหมอ
ซากียาห์ มาหะมะ
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
เอริสสา ยูโซะ
โรงเรียนบ้านบานา
กชพรพรรณ มิตรสุวรรณ
โรงเรียนบ้านปากบางตาวา
ต่วนนูรีฟาร์ ตูแวสุหลง
โรงเรียนบ้านคาโต

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแบรอ
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   35/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปัตตานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแบรอ ,

ภาพโรงเรียน

 


นุชนาฎ เขียวหมี
แอดมินเขต สพป.ปัตตานี เขต 1

สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net