โรงเรียนบ้านมูหลง
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
รูกอยยะห์ อาลี
แอดมินโรงเรียนบ้านมูหลง

ฟาตีเมาะ สะแลแม
โรงเรียนบ้านท่ากำชำ
ทสมา วงศ์แพทย์
โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
แวลาตีฟะห์ แวกือจิก
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
อำไพ มีหิ้น
โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
นูรีนา เจ๊ะบาซอ
โรงเรียนยะหริ่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านมูหลง
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   ม.2 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 300 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   47 ม.2 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปัตตานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านมูหลง ,

ภาพโรงเรียน

 


นุชนาฎ เขียวหมี
แอดมินเขต สพป.ปัตตานี เขต 1

สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดปัณณาราม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net