โรงเรียนบ้านมะปริง
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
มูเธียร่า ยามู
แอดมินโรงเรียนบ้านมะปริง

อับดุลรอยะ เงาะ
โรงเรียนบ้านจือโระ
แวนาปีซะห์ อาแว
โรงเรียนบ้านกือยา
รุสนานี อิจิ
โรงเรียนบ้านสายหมอ
ฟาตีฮะ หะยียามา
โรงเรียนบ้านปาเระ
พิชญา ดิษฐสุวรรณ
โรงเรียนวัดควน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านมะปริง
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   77/7 ม.5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   77/7 ม.5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
9 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
30 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปัตตานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านมะปริง ,

ภาพโรงเรียน

 


นุชนาฎ เขียวหมี
แอดมินเขต สพป.ปัตตานี เขต 1

สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนแต้
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านขอนซุง
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net