โรงเรียนเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
พานี แก้วหมุน
แอดมินโรงเรียนเมืองปัตตานี

รอหิมะ ตาเละ
โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์
มูฮำมัด สะแต
โรงเรียนบ้านตะโละ
ซากีนา วามิง
โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
รูกอยยะห์ อาลี
โรงเรียนบ้านมูหลง
มารีเยาะ สะอิ
โรงเรียนบ้านบางปู

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เมืองปัตตานี
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 1
ที่อยู่   94 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   94 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
50 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
8 คน
รวม 
64 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปัตตานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน เมืองปัตตานี ,

ภาพโรงเรียน

 


นุชนาฎ เขียวหมี
แอดมินเขต สพป.ปัตตานี เขต 1

สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดโคกหม้อ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดสมุทรโคดม
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net