โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
อรอุมา ยึนประโคน
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

นางสาววิไลวรรณ เรียกประโคน
โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง)
ปัญจรี ประไกรวัน
โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)
วรรณนิภา ฉิมพลีพันธุ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6
วิจิตรา บุญสุข
โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
สำเนียง บทไธสง
โรงเรียนบ้านหนองเอียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมุ่ที่ 2 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.18%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net