โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
สรัญญา ช่างประดิษ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2

ทองคำ เบิกประโคน
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา
อุมาพร บุญรอด
โรงเรียนบ้านลำดวน
ประดับ โกติรัมย์
โรงเรียนบ้านจบก
วรรณนิภา ฉิมพลีพันธุ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6
ธนัชพร เพ็งประโคน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองไม้งาม 2
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   184 ม.10 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
20 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
26 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 96.83%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองไม้งาม 2 14.371521 , 103.003471

ภาพโรงเรียน

 


ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนเจริญใจ
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนมิตรภาพที่ 34
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net