โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
บุญยวีร์ ดวงนิล
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น

กรรณขจร แสงงาม
โรงเรียนบ้านบ่อดิน
สุดารัตน์ สุริเย
โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร)
รพีพร คำยอด
โรงเรียนบ้านหนองร้าน
สรัญญา ช่างประดิษ
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2
กานต์รวี นาคสุขไพบูลย์
โรงเรียนบ้านอโณทัย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองน้ำขุ่น
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 6 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัย์ 3140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชัั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 6 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัย์ 3140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.07%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น ,

ภาพโรงเรียน

 


ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านจอมทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net