โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
จุรีรัตน์ ศรีละ
แอดมินโรงเรียนวัดตะลุงเก่า

สุเชษฐ์ สุขนึก
โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ประโคนชัย)
เกศณีย์ สุขล้น
โรงเรียนบ้านปลัด
สำเนียง เหล่าหว้าน
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8
อัจฉรีญาธร อินทร์พิทักษ์
โรงเรียนบ้านตะครอง
ปราณี ยอดสุรินทร์
โรงเรียนบ้านประดู่(พลับพลาชัย)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดตะลุงเก่า
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่    อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล- ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   150 หมู่ 9 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.13%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดตะลุงเก่า ,

ภาพโรงเรียน

 


ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดกรงทอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net