โรงเรียนบ้านโนนแดง
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
ศรีสกุล สหอารยพันธุ์
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนแดง

บุญเพชร ไชยนา
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
พรประภา คงสืบชาติ
โรงเรียนบ้านแซวประดู่
กรรณขจร แสงงาม
โรงเรียนบ้านบ่อดิน
ลาวรรณ สุระตะมัย
โรงเรียนบ้านตะแบก
นิราพรรณ ไชยภูมิ
โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนแดง
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   158 หมู่2 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 58 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2- ประถมศึกษาปีที 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   158 หมู่2 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 69.32%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนแดง ,

ภาพโรงเรียน

 


ปาณิสรา พลดอน
แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองเหนก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าสน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net