โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร)
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร)

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ
โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด
โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา
โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร)
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ที่อยู่   257 หมู่ 12 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 12 บ้านมะระ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 14.935746 , 103.403867

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านท่าจูด
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net