โรงเรียนบ้านหนองไทร
จังหวัดบุรีรัมย์...เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองไทร

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
โรงเรียนบ้านหนองเพชร
โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ
โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม
โรงเรียนบ้านพระครูน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองไทร
สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ที่อยู่   64 หมู่ 11 บ้านโคกเพชร ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย และ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   64 หมู่ 11 บ้านโคกเพชร ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ. บุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.01%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 86.44%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2563 43.03%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองไทร 14.89084 , 102.95403

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านคำบอน
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net