โรงเรียนบ้านโตะบาลา
จังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโตะบาลา

โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ
โรงเรียนบ้านโคกนิบง
โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น
โรงเรียนบ้านปลักแตน
โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโตะบาลา
สังกัด   สพป.ปัตตานี เขต 3
ที่อยู่   ม.5 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโตะบาลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
12 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
32 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปัตตานี เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโตะบาลา ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ปัตตานี เขต 3

สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านยางขาคีม
สพป.พัทลุง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net