โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา
จังหวัดสระแก้ว...ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร
.
นิตยา สังชม
แอดมินโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา

พนิดา พุ่มไม้
โรงเรียนบ้านหนองบัว
ละม่อม โสภาทอง
โรงเรียนเมืองไผ่
ชุติกาญจน์ กุลประชา
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง
จุรีรัตน์ หอมอ้ม
โรงเรียนบ้านทดเจริญ
สุมิตรา ออกเอก
โรงเรียนบ้านโคกสะแบง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ช่องกุ่มวิทยา
สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 2
ที่อยู่    ม.1 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีพื้นที่ทั้งหมด 
60 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    ม. 1 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สระแก้ว เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 98.52%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ช่องกุ่มวิทยา 13.897109 , 102.466592

ภาพโรงเรียน

 


วริทธิ์ จารุเกษม
แอดมินเขต สพป.สระแก้ว เขต 2

สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2

โรงเรียนวัดเชิงเลน
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสาวแล
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
สพป.ลำปาง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net