โรงเรียนวังไผ่
จังหวัดสระแก้ว...ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร
.
นาตยา ภูครองตา
แอดมินโรงเรียนวังไผ่

สมศรี จันลา
โรงเรียนวัดเกศแก้ว
จิณณ์ธิตา โชติ
โรงเรียนบ้านซับน้อย
ภานุวัฒน์ บุญศิริ
โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง
วาสนา โสภาเคน
โรงเรียนบ้านหนองไทร
จิระภา มีมะจำ
โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วังไผ่
สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1
ที่อยู่    บ้านวังไผ่ ม.9 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.9 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ. สระแก้ว 27250
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สระแก้ว เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วังไผ่ 13.294438 , 102.08463

ภาพโรงเรียน

 


รัชนี วิลัย
แอดมินเขต สพป.สระแก้ว เขต 1

สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net