โรงเรียนบ้านคลองอุดม
จังหวัดสระแก้ว...ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร
.
ชลธิชา ดำกลิ่น
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองอุดม

จิราพร วงค์ป้อม
โรงเรียนบ้านท่าผักชี
นวรัตน์ รัตนปินตา
โรงเรียนบ้านเขาแหลม
บุญศิริ เรืองเดช
โรงเรียนบ้านวังรี
สุนิสา สัมโมทย์
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
จันทรา สุทธิประภา
โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองอุดม
สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1
ที่อยู่   45 หมู่ 17 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
มีพื้นที่ทั้งหมด 
32 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   45 หมู่ 17 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สระแก้ว เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองอุดม 13.365943 , 102.021674

ภาพโรงเรียน

 


รัชนี วิลัย
แอดมินเขต สพป.สระแก้ว เขต 1

สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2

โรงเรียนวัดโพนทอง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนชุมชนบึงบา
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองสรวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านห้วยด่าน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net