โรงเรียนวังจระเข้
จังหวัดสระแก้ว...ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร
.
พรทิพย์ ขวัญงอน
แอดมินโรงเรียนวังจระเข้

ราตรี มีชัย
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ฐิติมา หันจัดการ
โรงเรียนบ้านไทรทอง
บุญภา ผาเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ศศิสร บุญสุคนธกุล
โรงเรียนบ้านทัพหลวง
อรสา กำเหนิดทอง
โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วังจระเข้
สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1
ที่อยู่   ม.21 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังนำ้เย็น จ.สระแก้ว 27210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 -ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.21 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังนำ้เย็น จ.สระแก้ว 27210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สระแก้ว เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วังจระเข้ 13.491387 , 102.026424

ภาพโรงเรียน

 


รัชนี วิลัย
แอดมินเขต สพป.สระแก้ว เขต 1

สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2

โรงเรียนบ้านตะคร้อ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านปรือวาย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net