โรงเรียนวนาสงเคราะห์
จังหวัดสระแก้ว...ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร
.
นฤมล ฆ้องจันทร์
แอดมินโรงเรียนวนาสงเคราะห์

มาลัยพร ศรีวรสาร
โรงเรียนบ้านคลองปลาโด
รุ้งนภา มั่นคง
โรงเรียนวังศรีทอง
ทิพวรรณ์ กล่อมเจริญ
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย
อรสา กาละพันธ์
โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก
วันเพ็ญ รวดเร็ว
โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วนาสงเคราะห์
สังกัด   สพป.สระแก้ว เขต 1
ที่อยู่   167 หมู่ 12 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคลองเขาเทียน หมู่ที่ 12 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สระแก้ว เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วนาสงเคราะห์ 13.938279 , 102.052791

ภาพโรงเรียน

 


รัชนี วิลัย
แอดมินเขต สพป.สระแก้ว เขต 1

สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2

โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองแต้
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net