โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
จังหวัดปราจีนบุรี... ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
.
วธูสิริ เลือดทหาร
แอดมินโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ

พรธนา บุญชูงาม
โรงเรียนบ้านชำโสม
สุกฤตา กูลกิจ
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
กัญญา แสนใจกล้า
โรงเรียนบ้านหนองนาใน
ธัญญรัตน์ คุณล้าน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
สุมณฑา บุญเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดใหม่พรหมสุวรรณ
สังกัด   สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ที่อยู่   47 หมู่ 13 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 82 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล​2-มัธยมศึกษา​ปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   47 หมู่ 13 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์​บุรี​ จังหวัด​ปราจีนบุรี​
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดใหม่พรหมสุวรรณ 14.016236 , 101.644134

ภาพโรงเรียน

 


ประภาภรณ์ บัวเรือง
แอดมินเขต สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดพะงุ้น
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
สพป.นครราชสีมา เขต 5


Powered By www.thaieducation.net