โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี... ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
.
จตุพร ไชยฤทธิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

ประภาวดี โชติสนธิ์
โรงเรียนบ่อทองวิทยา
ทองคำ สีอาจ
โรงเรียนบ้านโคกกระจง
จิราวรรณ อาจโยธา
โรงเรียนวัดวังหวาย
สุกฤตา กูลกิจ
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
รุ่งนภา บุญมณี
โรงเรียนบ้านเขาปูน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาไม้แก้ว
สังกัด   สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ที่อยู่   214 ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เชิงเขาไม้แก้วด้านตะวันออก หมู่ที่ 3 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
26 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
32 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเขาไม้แก้ว 13.825035 , 101.751414

ภาพโรงเรียน

 


ประภาภรณ์ บัวเรือง
แอดมินเขต สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดโพนทอง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองสรวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net