โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์
จังหวัดปราจีนบุรี... ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
.
แอดมินโรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดหนองคุ้ม
โรงเรียนวัดเนินไม้หอม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางรุ่งโรจน์
สังกัด   สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ที่อยู่   83 หมู่ 10 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าว จ.ปราจันบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   83 หมู่ 10 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ