โรงเรียนนิคมพัฒนา
จังหวัดปราจีนบุรี... ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
.
แอดมินโรงเรียนนิคมพัฒนา

โรงเรียนประชุมเขตศึกษา
โรงเรียนวัดลิรัญดอน
โรงเรียนวัดนพคุณทอง
โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์
โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   นิคมพัฒนา
สังกัด   สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ที่อยู่   814 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   82 หมู่ 6 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ