โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
.
ซารีนา ดิง
แอดมินโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175

สีตีคอลีเย๊าะ ดอละ
โรงเรียนบ้านจำปูน
นูรฮีลาล สาและ
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
มายูรี โตะบาโก
โรงเรียนบ้านทุ่งคา
รอสนะ หะยีมะลี
โรงเรียนบ้านตาสา
ปราณี สังฆรักษ์
โรงเรียนวังธราธิปวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 1
ที่อยู่   ม.2ต.ท่าธงอ.เมืองจ.ยะลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลท่าธงอำเภอรามันจ.ยะล่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
4 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
26 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยะลา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 6.582769 , 101.489602

ภาพโรงเรียน

 


อุบลรัตน์ กิมาคม
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 1

สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าหัน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา

โรงเรียน

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net