โรงเรียนบ้านป่าพ้อ
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
.
อามีเน๊าะ ตะยูนา
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าพ้อ

พัชรินทร์ เรืองประดิษฐ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)
กอมารียะ รอยิง
โรงเรียนบ้านสะเอะใน
วัชรินทร์ ถาวรศรี
โรงเรียนบ้านเกียรติ
นางนาริน หะยีมะลี
โรงเรียนธารแร่
สารีปาร์ สามะ
โรงเรียนบ้านเบอเส้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าพ้อ
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่3 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยะลา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านป่าพ้อ 6.599546 , 101.194782

ภาพโรงเรียน

 


อุบลรัตน์ กิมาคม
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 1

สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียนบ้านสงเปือย
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนกะปง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านโชคชัย
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net