โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
.
จงกล หนูเหลือง
แอดมินโรงเรียนบ้านรั้วตะวัน

สารีปาร์ สามะ
โรงเรียนบ้านเบอเส้ง
คอรีเยาะ มะแอลีมา
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
กัญญารัตน์ หะยีปิยวงศ์
โรงเรียนบ้านนาเตย
นูรีส๊ะ ลาเต๊ะ
โรงเรียนบ้านต้นแซะ
อัสมะ มามะ
โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านรั้วตะวัน
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 7 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านปารามีแต
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยะลา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านรั้วตะวัน 6.501084 , 101.288208

ภาพโรงเรียน

 


อุบลรัตน์ กิมาคม
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 1

สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียนบ้านปากคลอง
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net