โรงเรียนบ้านบาละ หน้าหลัก หน้าสพป.ยะลา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
สุชาดา สุขาเขิน
แอดมินโรงเรียนบ้านบาละ

อัมรา นกเกตุ
โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
น้อมจิต เต็มรัตน์
โรงเรียนบ้านพงกูแว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบาละ
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   ม.1ต.บาละอ.กาบังจ.ยะลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   93 ม.1ต.บาละ อ.กา จ.ยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
39 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
22 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
63 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบาละ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบาละ
5 Terre
มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2


สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียน

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net