โรงเรียนบ้านลาแล
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านลาแล

โรงเรียนบ้านทำนบ
โรงเรียนบ้านลีตอ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13
โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านลาแล
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล- ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   242 ม.5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
12 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
38 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยะลา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านลาแล 6.409416 , 101.020669

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2

สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านท่าเชียด
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านชมน้อย
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net