โรงเรียนบ้านบันนังดามา
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
.
อามีเนาะ ลือแบเต๊ะ
แอดมินโรงเรียนบ้านบันนังดามา

นางสาวนูรีซัน อิสัน
โรงเรียนบ้านฉลองชัย
กุลวรา ชลหาญ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6
อามีเนาะ ลือแบเต๊ะ
โรงเรียนบ้านบันนังดามา
โนร์ยานี หะมะ
โรงเรียนบ้านซีเยาะ
อัมรา นกเกตุ
โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบันนังดามา
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   89 หมู่ 1 ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   89 หมู่ 1 ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัดยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
15 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
34 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยะลา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบันนังดามา 6.469868 , 101.025317

ภาพโรงเรียน

 


มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2

สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียนบ้านตาเจา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนเมตตาจิตต
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net