โรงเรียนบ้านบาจุ หน้าหลัก หน้าสพป.ยะลา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ไซอีน๊ะ ดาราแม
แอดมินโรงเรียนบ้านบาจุ

สุภาวดี จินดารัตน์
โรงเรียนบ้านทำนบ
อัสอารี ซารีเดะ
โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบาจุ
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   140 หมู่ ที่ 5 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   140 หมู่ ที่ 5 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
9 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบาจุ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบาจุ
5 Terre
มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2


สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองไส
สพป.พังงา

โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหัวดง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net