โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
.
อัยดา เจ๊ะแวสุหลง
แอดมินโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)

อัมรา นกเกตุ
โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
กามีละห์ ปาแย
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
หัสเมาะห์ กาโฮง
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี
มุฮัมมัดฮัมดี ทากือแน
โรงเรียนบ้านลากอ
อามีเนาะ ลือแบเต๊ะ
โรงเรียนบ้านบันนังดามา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   136 ม.8 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.8 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ. ยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยะลา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 6.470857 , 101.119097

ภาพโรงเรียน

 


มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2

สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดดอนรวบ
สพป.ชุมพร เขต 1

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net