โรงเรียนบ้านตาชี
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
.
จารุวัชร์ ไชยรัตน์
แอดมินโรงเรียนบ้านตาชี

จารุวัชร์ ไชยรัตน์
โรงเรียนบ้านตาชี
นูไฮมะห์ เจ๊ะแว
โรงเรียนบ้านกาโสด
ธาริณี มูดอ
โรงเรียนบ้านยะหา
รูสียะห์ สะอิ
โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
สานียะ โต๊ะอิ
โรงเรียนบ้านป่าหวัง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตาชี
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   91 ม.2 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 105 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยะลา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 98.53%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านตาชี 6.553446 , 101.105803

ภาพโรงเรียน

 


มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2

สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนคลองพระอุดม
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านรมณีย์
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net