โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
.
รูสียะห์ สะอิ
แอดมินโรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)

อัมรา นกเกตุ
โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
นูร์อัยนี ยาลอ
โรงเรียนบ้านลีตอ
ยูไลดา มีสมบูรณ์
โรงเรียนอาสินศึกษา
นูรีซัน ยือรา
โรงเรียนบ้านเจาะตาแม
มาเรียม สมัยอุดม
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่    226 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    ปฐมวัย ตั้งแต่อนุบาล 1 -3 ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   226 ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
19 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
12 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
32 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยะลา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 98.16%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 6.258008 , 101.252545

ภาพโรงเรียน

 


มุกดา ยะหริ่ง
แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2

สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสามแพรก
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านสระจันทอง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net