โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
จังหวัดยะลา...เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
.
แอดมินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2

โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
โรงเรียนบ้านหลักเขต
โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา
โรงเรียนบ้านรานอ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
สังกัด   สพป.ยะลา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ตำบลตะเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
71 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2,3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่1-3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 2 ตำบลตะเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
9 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
24 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ยะลา เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 6.336834 , 101.344037

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ยะลา เขต 2

สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดคลองธรรม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net