โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
ทิพวรรณ ลับโกษา
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์

เสาวณีย์ ชินบุตร
โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
สายสวาท ตั้งตระกูล
โรงเรียนบ้านเซิม
มุณภา หล่าเพีย
โรงเรียนบ้านจับไม้
นุชิดา สาระดี
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สุธาวดี ตันตะสุด
โรงเรียนบ้านหนองแหวน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
35 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีี่ 2 ถึงชั้นป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 99.52%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 18.019893 , 103.18499

ภาพโรงเรียน

 


เตือนใจ บุญบุตร
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านตายอย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net