โรงเรียนบ้านโคกหัวภู
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
อรุณ พิมพเสน
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกหัวภู

สุธาวดี ตันตะสุด
โรงเรียนบ้านหนองแหวน
ศรินทิพย์ พิมพเสน
โรงเรียนบ้านดงกำพี้
วชิราภรณ์ สาริคาร
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
สุมาลี เหล่ามาลา
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
สุวดี คำหงษา
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกหัวภู
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 11 บ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 11 บ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 87.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกหัวภู 17.945064 , 102.936444

ภาพโรงเรียน

 


ญานิชศา บางเมืองแสน
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านผาหลัก
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
สพป.นครนายก


Powered By www.thaieducation.net