โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
สมปอง ลิ้มตระกูล
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา

นิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล
โรงเรียนบ้านแป้น
เสาวณีย์ พิสัยพันธ์
โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี
เสาวณีย์ ชินบุตร
โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
ทิมนญา กะสี
โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
สุวิทย์ กระดานลาด
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
0 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 87.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 17.970925 , 103.038754

ภาพโรงเรียน

 


ญานิชศา บางเมืองแสน
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำจืด
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านปรางคล้า
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net