โรงเรียนบ้านดงกำพี้
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
ศรินทิพย์ พิมพเสน
แอดมินโรงเรียนบ้านดงกำพี้

จีราพร สุขวิญญา
โรงเรียนบ้านนายาง
นงลักษณ์ กระพรม
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
บังอร ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
วนิดา ทองประเทือง
โรงเรียนบ้านปักหมู
จิดาภา ทันศรี
โรงเรียนบ้านบัว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงกำพี้
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านดงกำพี้ ม.7 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 ถึง ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านดงกำพี้ ม.7 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 90.95%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดงกำพี้ 17.931763 , 103.050659

ภาพโรงเรียน

 


ญานิชศา บางเมืองแสน
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านบ่อผุด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net