โรงเรียนบ้านคำจำปา
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
สุภาพร บุญช่วย
แอดมินโรงเรียนบ้านคำจำปา

ชมัยพร ประสานญาติ
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
สุภาพร พรมนาม
โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร
ศรินทิพย์ พิมพเสน
โรงเรียนบ้านดงกำพี้
ฉวีวรรณ์ นันทะแสง
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
สุนีย์ ธารเอี่ยม
โรงเรียนบ้านโพนทัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคำจำปา
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 2
ที่อยู่   312 หมู่ที่6 ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ. หนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 -3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   312 หมู่ที่6 ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย จ. หนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคำจำปา ,

ภาพโรงเรียน

 


ญานิชศา บางเมืองแสน
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าทองดำ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net