โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
จีระประภา พาจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์

ไพบูลย์ สุวรรณเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
ศศิรนันท์ โพธิรุขา
โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก
สุธาวดี ตันตะสุด
โรงเรียนบ้านหนองแหวน
สุพัตรา พันธ์ภักดี
โรงเรียนบ้านหนองเค็ม
นวลสวาท สุวรรณรินทร์
โรงเรียนบ้านวัดหลวง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่9 บ้านนาเพียงน้อย ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 0 งาน 56 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบ้านนาเพียงน้อย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 90.95%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 17.991356 , 103.151985

ภาพโรงเรียน

 


ญานิชศา บางเมืองแสน
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านปากสาน
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net