โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
นงลักษณ์ กระพรม
แอดมินโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

ฉวีวรรณ์ นันทะแสง
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น
ชูชาติ เชิญชม
โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
วงเดือน สีหาปัน
โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย
นุ่มนวล วงศ์พงษ์คำ
โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
นุศรา ธานัง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาเพียงใหญ่
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 2
ที่อยู่   262 หมู่ 19 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
31 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   262 หมู่ 19 ถนนโพนพิสัย - เฝ้าไร่ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
20 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
25 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 90.95%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาเพียงใหญ่ 18.03115 , 103.145785

ภาพโรงเรียน

 


ญานิชศา บางเมืองแสน
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net