โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
วันเพ็ญ จงรักษ์
แอดมินโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

ทิพวรรณ ลับโกษา
โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ดาหวัน แก้วอุดม
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
ศศิรนันท์ โพธิรุขา
โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก
ภัชรินทร์ ขัตติยะราช
โรงเรียนบ้านดอนเหมือด
สุภาพร บุญช่วย
โรงเรียนบ้านคำจำปา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 2
ที่อยู่   111 หมู่ 13 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   111 หมู่ 13 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
41 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
52 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.43%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลจุมพลโพนพิสัย ,

ภาพโรงเรียน

 


ญานิชศา บางเมืองแสน
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net