โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
สุภารัตน์ สุทธิสาร
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์

พิมพ์ประภาภรณ์ การะแสง
โรงเรียนบ้านคำตอยูง
พรพิมล มาลัยตรอง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สุภารัตน์ สุทธิสาร
โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
ภัชรินทร์ ขัตติยะราช
โรงเรียนบ้านดอนเหมือด
นงลักษณ์ กระพรม
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่4 บ้านโนน ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่4 บ้านโนน ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 85.71%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 18.111765 , 103.108612

ภาพโรงเรียน

 


ญานิชศา บางเมืองแสน
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านนายม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net