โรงเรียนบ้านสาวแล หน้าหลัก หน้าสพป.หนองคาย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
ณัจฉรียา ตะระชู
แอดมินโรงเรียนบ้านสาวแล

ดวงเนตร หอมตา
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
ชมกนก ใจหาญ
โรงเรียนบ้านเทพประทับ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสาวแล
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   บ้านสาวเเล ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสาวเเล อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสาวแล

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสาวแล ,
5 Terre
จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1


สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดสมุทรธาราม
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านพอแดง
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.พิจิตร เขต 1

Powered By www.thaieducation.net