โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
วิลาวัลย์ ขันตี
แอดมินโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน

สรีย์ทิพย แสนบุญเมือง
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
อุทัยทิพย์ บ้านเป้า
โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
จิรัชยา แดนกาไสย
โรงเรียนบ้านเสียว
วิจิตรา มูลสุวรรณ
โรงเรียนบ้านสวยหลง
จิราพร แป้นภู
โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสมสนุกดงหนองบอน
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 5 บ้านสมสนุก ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสมสนุก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสมสนุกดงหนองบอน 17.63234 , 102.695097

ภาพโรงเรียน

 


จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดกุ่มโคก
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net