โรงเรียนบ้านผาตั้ง
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
เมขลา วิรัสวา
แอดมินโรงเรียนบ้านผาตั้ง

นฤมล แก้วฝ่าย
โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา
จันทณา หวาวันจารย์
โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์
เอื้อมพร สุทธิ
โรงเรียนบ้านโสกกล้า
นันท์นภัสร์ ภักดีบรรดิษฐ์
โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา
วรรณพร วงศ์ชาลี
โรงเรียนบ้านปากโสม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านผาตั้ง
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   174 หมู่ 3 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล3 - มัธยมศึกษา3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ติดริมแม่น้ำโขง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านผาตั้ง ,

ภาพโรงเรียน

 


จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net