โรงเรียนบ้านน้ำโมง
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำโมง

โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา
โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
โรงเรียนบ้านบงวิทยา
โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำโมง
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   บ้านน้ำโมง ต.นำ้โมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 บ้านนำ้โมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านน้ำโมง 17.86841 , 102.572152

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดควนเคี่ยม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net